top of page

Serviciile noastre

Casa noastră de avocatură vă pune la dispoziție toate serviciile juridice necesare desfășurării activității în materia achizițiilor publice.

În acest sens, vă putem asigura tot suportul și toată consultanța juridică pentru a participa la procedurile de atribuire desfășurate de autoritățile contractante.

De asemenea, vă putem consilia în orice aspecte din materie, fie că este vorba despre achizițiile publice tradiționale, de achizițiile sectoriale sau de achizițiile de tipul concesiunilor.

Vă putem furniza toate analizele necesare și opiniile legale pentru a acționa în cunoștință de cauză astfel încât să preveniți riscurile de nulitate cu privire la contractele încheiate.

Asistența noastră poate consta și în redactarea sau revizuirea ofertelor, în conformitate cu documentația de atribuire a contractului, în cazul participării la procedurilor de atribuire.

De asemenea, vă putem asista și în privința completării formularelor necesare pentru participarea la procedura de atribuire desfășurată și îndeplinirea oricăror formalități necesare.

 

În măsura în care considerați că vă sunt încălcate drepturile în cadrul procedurii de atribuire a contractului, vă putem asigura toată consultanța necesară pentru contestarea măsurilor. 

Astfel, vă asigurăm reprezentare juridică, prin avocat, în fața autorității contractante, pentru contestarea măsurilor și actelor vătămătoare dispuse în cadrul procedurii de atribuire.

În măsura în care este necesar, putem asigura toată asistența și reprezentarea necesară pentru sesizarea Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în cazul încălcării prevederilor legale.

De asemenea, vă putem asigura asistență în negocierea clauzelor contractuale, după atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât drepturile voastre să fie protejate.

Totodată, vă putem ajuta în îndeplinirea formalităților necesare pentru subcontractarea contractelor de achiziții publică, în vederea introducerii unor noi subcontractori sau schimbării lor.

Totodată, în măsura în care situația o impune, vă putem asigura toată reprezentarea, în calitate de avocat, în litigii referitoare la contractele de achiziții publice, în fața instanțelor de judecată.

Întrebați-ne prin secțiunea de mai jos pentru a afla mai multe despre serviciile noastre și în ce măsură vă putem ajuta în realizarea demersurilor voastre.

Achiziții Publice

Materia achizițiilor publice este una deosebit de tehnică și complexă, utilizând o serie de termeni și noțiuni specifici, al căror sens poate fi decelat numai prin analiza jurisprudenței europene.

Aceasta deoarece achizițiile publice sunt reglementate și la nivel european, prin mai multe acte normative.

Este vorba despre Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE,

 

Despre Directiva 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, și

Despre Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune

Toate aceste acte normative au fost transpuse în dreptul național prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și

 

Prin Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

 

După cum rezultă din noțiune, achizițiile publice se referă la acele achiziții de lucrări, servicii sau produse efectuate de o autoritate contractantă, prin anumite contracte specifice.

De principiu, în conceptul de autoritate contractantă se regăsesc autorități și instituții publice centrale sau locale, dar și structurile acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite.

Totodată, poate fi autoritate contractantă și un organism de drept public.

 

Acesta este o entitate cu personalitate juridicăînființată pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, îndeplinind anumite condiții de finanțare sau control.

Achizițiile publice se realizează prin contracte specifice, prevăzute de fiecare lege în parte, încheierea acestora fiind realizată, de principiu, parcurgerea unor proceduri de atribuire.

Contractele specifice din materie se pot referi la un contract de achiziții publice, la un contract sectorial sau la un contract de concesiune.

Iar procedurile de atribuire diferă în funcție de o serie de condiții referitoare la valoarea contractului, la tipul achiziției și altele asemenea.

Achiziții Publice
bottom of page