top of page
Practices: Practices
Woman at computer

Comerț Electronic

City skyline

Societăți

Checklist (GDPR)

G.D.P.R.

Bridge (Pod)

Achiziții publice

Contract Legal

Contracte

Highway

Sector public

Pillars

Litigii

Raportari fiscale

Fiscal

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Vă asigurăm toată asistența și consultanța juridică necesare pentru conformarea cu obligațiile legale din materia protecției datelor cu caracter personal.

Asistența poate consta și în redactarea politicilor din materie, respectiv a notelor de informare și a politicilor de confidențialitate sau politicile cookies.

De asemenea, vă ajutăm cu redactarea acordurilor privind prelucrarea datelor și revizuirea contractelor în vederea conformării cu obligațiile din materie.

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor);

 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Vă asigurăm asistență și consultanța juridică necesară pentru întocmirea, negocierea și revizuirea contractelor comerciale, civile sau administrative.

Dacă sunteți profesionist, vă ajutăm să vă protejați drepturile și interesele în raporturile cu ceilalți parteneri contractuali sau în alte contracte similare.

Dacă sunteți consumator, vă ajutăm în negociere și în protejarea drepturile în fața profesioniștilor sau altor persoane fizice, prin asistența din materie.

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă;

 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • Legea societăților nr. 31/1990;

 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Vă asigurăm asistența și reprezentarea juridică necesară realizării drepturilor voastre în litigii comerciale, civile, administrative și fiscale.

Dacă sunteți comerciant, vă putem ajuta în recuperarea creanțelor, în contestarea actelor emise de autorități și în rezolvarea oricăror alte diferende.

Dacă sunteți persoane fizice, vă putem ajuta în protejarea drepturilor în fața profesioniștilor sau a celorlalte persoane sau autorități.

 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Vă asigurăm online toată asistența și consultanța juridică cu privire la toate aspectele care țin de înregistrarea, funcționarea și organizarea societăților.

Asistența poate consta în întocmirea și revizuirea oricăror documente societare, cum ar fi hotărârile adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor.  

Totodată vă asigurăm reprezentarea  necesară înregistrării mențiunilor la registrul comerțului, online, fără a fi necesară deplasarea voastră.

 • ​Legea societăților nr. 31/1990;

 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului;

 • Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;

 • Ordinul nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor.

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Vă asigurăm asistența și consultanța juridică în materia achizițiilor publice, a concesiunilor și a parteneriatelor public-private.

Asistența poate consta în redactarea sau revizuirea ofertelor, în emiterea opiniilor legale din materie și în reprezentare în fața autorităților contractante.

De asemenea, vă ajutăm să contestați în fața Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor actele emise în cadrul procedurii de atribuire.

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • Ordonanța de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat;

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața oricăror autorități sau instituții publice în vederea protejării sau realizării drepturilor voastre.

Asistența poate consta în obținerea drepturilor de exploatare asupra bunurilor proprietate publică sau privată a statului.

De asemenea, vă asigurăm asistență în orice procedură administrativă sau în realizarea altor drepturi în fața instituțiilor și autorităților publice.

 • Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Vă asigurăm asistență juridică în aspecte fiscale referitoare la impozite, taxe și contribuții și pentru conformarea cu obligațiile din materie.

 

De asemenea, vă putem furniza asistență juridică în fața organelor fiscale, pe parcursul procedurilor derulate, cum sunt inspecțiile fiscale.

Totodată, vă putem ajuta la întocmirea contestațiilor administrative îndreptate împotriva deciziilor de impunere și a altor acte emise de instituțiile abilitate.

.

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Serviciile noastre

Principalele legi din materie

Vă asigurăm toată asistența și consultanța juridică necesare pentru desfășurarea activității de comerț electronic și îndeplinirea obligațiilor legale aferente.

Asistența poate începe încă din faza de proiect prin indicarea și înregistrarea structurii juridice optime pentru desfășurarea activității de comerț electronic.

Și poate continua cu redactarea tuturor actelor specifice și necesare acestei activități și cu apărarea drepturilor în fața instituțiilor și consumatorilor.

 • Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic);

 • Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor;

 • Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne;

 • Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic;

 • Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;

 • Ordonanța de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România

bottom of page