top of page

Societăți

Societățile, cunoscute și sub denumirile de firme, companii sau corporații, sunt persoane juridice înființate, de principiu, prin asocierea mai multor persoane, în vederea realizării unui scop.

Este interesantă etimologia acestor termeni deoarece surprinde chiar esența și scopul acestor construcții legale.

Termenul de societate își are rădăcinile în cuvântul francez société  și în latinescul societas, însemnând o „uniune pentru un scop comun”.

Termenul firmă, din germanicul Firma și latinescul firmare (firmo), care însemna „a face ceva dăinuitora afirma” sau „a întări ori fortifica ceva”.

Cuvântul corporație provine din termenul francez corporatio, având la baza latinescul corporatio („asumarea unui corp”), din corporatus, corporare însemnând „a se forma într-un corp”.

În final, termenul companie provine din cuvântul francez compagnie, având la bază latinescul companio, putând fi tradus ca „cel care mănâncă pâine cu tine”. 

În România, în limbajul juridic este folosit termenul de societate, așa cum rezultă chiar din denumirea legislației dedicate lor, respectiv Legea societăților nr. 31/1990.

Prin lege sunt prevăzute mai multe tipuri de societăți, cele mai cunoscute forme fiind cea de societate pe acțiuni (sau de capital) și cea de societate cu răspundere limitată (sau de persoane).

Modalitatea de organizarea și funcționare a societăților este strict reglementată prin lege, regulile aplicabile fiind diferite în funcție de tipul de societate.

Acționarii, asociații, administratorii, directorii, membrii în consiliul de administrație sau supraveghere ori în directorat sunt obligați să îndeplinească o serie de atribuții derivând din calitățile avute.

Aceste obligații pot fi curente, anuale sau pot apărea punctual, în cazul efectuării anumitor operațiuni.

Cu titlu de exemplu, în cazul societăților cu răspundere limitată, adunarea generală a asociaților sau asociatul unic, după caz, are obligația de a adopta o hotărâre sau decizie anuală.

Prin această hotărâre sau decizie, trebuie aprobate situațiile financiare anuale și, eventual, repartizate dividendele.

Totodată, schimbarea, revocarea și desemnarea unui nou administrator se realizează printr-o hotărâre a adunării generale a asociaților sau prin decizia asociatului unic.

De asemenea, administratorul unei societăți cu răspundere limitată are obligația de a convoca adunarea generală, cel puțin o dată pe an, dar și ori de câte ori este necesar.

Și în cazul societăților pe acțiuni, adunarea generală ordinară trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În acest sens, adunarea generală ordinară trebuie să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de organele de administrare.

Totodată, trebuie să se pronunțe cu privire la gestiunea consiliului de administrație sau a directoratului, să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație sau supraveghere și altele.

Toate aceste operațiuni și altele asemenea, care țin de activitatea societăților, trebuie înregistrate, înscrise sau menționate în registrul comerțului competent, conform dispozițiilor legale.

Serviciile noastre

În materia dreptului societar, vă putem asigura toată asistența și consultanța juridică necesare pentru îndeplinirea oricăror obligații prevăzute de lege și realizarea operațiunilor avute în vedere.

Casa noastră de avocatură vă poate pune la dispoziție toate serviciile juridice necesare autorizării activității desfășurate, inclusiv consiliere în obținerea autorizațiilor prevăzute de lege.

Oferim consultanță juridică pentru realizarea oricăror operațiuni corporative, necesare înființării, conducerii și administrării societății, cu respectarea întocmai a dispozițiilor legale incidente. 

În acest sens, asistența noastră poate începe încă de la momentul alegerii tipului de societate și poate consta în întocmirea tuturor documentelor necesare înființării acesteia.

 

Totodată, ca avocați, vă asigurăm toată reprezentarea în fața registrului comerțului, pentru înființarea și înregistrarea valabilă a societății, prin îndeplinirea formalităților impuse de lege. 

Mai mult, oferim asistență și reprezentare cu privire la orice operațiune ce trebuie înregistrată la registrul comerțului, ca:

 • modificare denumire societate;

 • înscriere sau modificare mărci sau embleme;

 • schimbare forma juridică societate;

 • schimbare sediu social în același  județ sau în alt județ;

 • prelungire sau reducere durată de funcționare a societății;

 • modificare obiect de activitate societate;

 • actualizare obiect de activitate societate sau adăugare de noi coduri CAEN;

 • autorizare coduri CAEN și activități desfășurate;

 • majorare sau reducere capital social societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată;

 • vânzare sau transmitere părți sociale între asociați sau către alte persoane;

 • suspendare sau reluare activitate societate;

 • prelungire mandat de administrator sau de membru în organele de administrare;

 • schimbare administrator sau membru în organele de administrare;

 • înființare sau desființare sediu secundare sau punct de lucru;

 • modificare societate pe acțiuni de tip deschis în societate pe acțiuni de tip închis;

 • schimbare valoare nominală părți sociale sau acțiuni sau schimbare număr de părți sociale sau acțiuni;

 • menționare brevete de invenții, mărci de fabrică sau de comerț, denumiri de origine și altele asemenea;

 • depunere act constitutiv actualizat societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată;

 • modificare date de identificare asociați, acționari sau administratori ori membri în organele de administrare;

 • excludere sau retragere asociat din societate cu răspundere limitată;

 • fuziune sau divizare societate;

 • mențiune privind transmiterea de acțiuni;

 • prelungire valabilitate sediu social;

 • prelungire valabilitate sediu secundar;

 • formulare opoziție împotriva hotărârii generale a asociaților sau a acționarilor sau împotriva altor acte;

 • depunere declarație beneficiar real.

Toate operațiunile menționate le putem desfășura online, la distanță, prin email și platformele relevantenefiind necesar să vă pierdeți timpul cu deplasări la noi sau la registrul comerțului.

Societăți
bottom of page