top of page
  • Poza scriitoruluiFlorentin Filipoiu

Beneficiarul real în cazul societăților, asociațiilor și fundațiilor. Depunerea declarației

Actualizată în: 11 sept. 2020


Depunere declaratie beneficiar real

Update: Articolul a fost actualizat cu ultimele modificări legislative pe acest subiect, intervenite până la data de 10.09.2020.


Pe scurt, Legea nr. 129/2019 a introdus o obligație nouă în sarcina societăților, asociațiilor și fundațiilor, respectiv obligația de a furniza informații cu privire la beneficiarul real al acestor entități, prin depunerea unei declarații. Totodată, în cazul asociațiilor și fundațiilor, existente la data de 21.07.2019, a fost introdusă și obligația de a actualiza și depune o serie de documente, cum ar fi actul constitutiv și statutul acestora.


În cazul societăților, asociațiilor și fundațiilor, existente la data de 21.07.2019, termenul pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 a fost prelungit până la data de 1 noiembrie 2020.


Ce înseamnă beneficiar real?


Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă societatea, asociația sau fundația (sau persoana fizică în numele căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate). Noțiunea este dezvoltată mai jos la secțiunea I.


Cine și când trebuie să depună declarația?


În cazul societăților, declarația se depune de reprezentantul legal la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare cu privire la datele beneficiarului real. În cazul societăților înmatriculate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, declarația trebuie depusă până la data 1 noiembrie 2020.


În cazul asociațiilor și fundațiilor, declarația se depune de la înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, de către persoana împuternicită cu îndeplinirea procedurii. De asemenea, declarația se depune anual și ori de câte ori intervine o modificare cu privire la datele beneficiarului real, de către o persoană împuternicită de consiliul director al asociației sau fundației. Asociațiile și fundațiile existente anterior Legii nr. 129/2019 au obligația de a depune declarația și a actualiza o serie de documente până la data de 1 noiembrie 2020.


Mai multe detalii pot fi consultate mai jos, la secțiunea II.


Care sunt sancțiunile în caz de neconformare?


În cazul societăților, sancțiunea este amenda contravențională de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar ulterior, dacă neconformarea subzistă, se va putea pronunța dizolvarea acestor societăți.


În cazul asociațiilor și fundațiilor, sancțiunea inițială este amenda contravențională de la 200 lei la 2.500 lei. Ulterior, dacă neconformarea subzistă, aceasta se va sancționa cu amenda contravențională de la 500 lei la 5.000 lei. În final, dacă nici de această dată asociația sau fundația nu se conformează obligației, se va putea pronunța dizolvarea acestora.


Foarte important este faptul că legea stabilește în sarcina asociațiilor și fundațiilor existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 obligația de a actualiza o serie de documente până la data de 1 noiembrie 2020. În caz de nerespectare a acestei obligații se va putea pronunța dizolvarea asociației sau fundației, așa cum s-a arătat mai jos la secțiunea III.

 

Prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost instituită o obligație nouă în sarcina societăților reglementate de Legea 31/1990 privind societățile, precum și în sarcina asociațiilor și fundațiilor reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.


Este vorba despre obligația acestor entități de a informa autoritățile competente despre cine este beneficiarul real al acestora, prin depunerea unei declarații în acest sens, așa cum se va arăta în continuare.I. Ce înseamnă și cine este beneficiarul real?


Noțiunea de beneficiar real este definită în art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019, cu titlu general, unde se arată:

Art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019: „În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate”.

În continuare legea prevede, cu titlu exemplificativ, în cazul societăților și al asociațiilor și fundațiilor anumite categorii de persoane care pot fi incluse în noțiunea de beneficiar real.


a) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990


În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, cum sunt societățile pe acțiuni (S.A) sau societățile cu răspundere limitată (S.R.L.), se prevede că noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

i. „persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
ii. „în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real”.

Din cele arătate mai sus se poate concluziona că în cazul acestor societăți, noțiunea de beneficiar real cuprinde întotdeauna una sau mai multe persoane fizice care controlează în cele din urmă societatea, în mod direct sau indirect. În lipsa unor asemenea persoane fizice sau în prezența unor îndoieli cu privire la acestea, beneficiarul real va fi reprezentat de persoana sau persoanele fizice care ocupă o funcție de conducere de rang superior, cum ar fi administratorul, directorul, membrii consiliului de administrație sau supraveghere etc.


b) Asociațiile și fundațiile reglementate de O.G. 26/2000


În cazul asociațiilor și fundațiilor, textul de lege prevedea inițial că noțiunea de beneficiar real include cel puțin persoana sau persoanele fizice care ocupă poziții echivalente sau similare următoarelor poziții dintr-o fiducie:

i. „constituitorul/constituitorii”;
ii. „fiduciarul/fiduciarii”;
iii. „protectorul/protectorii, dacă există”;
iv. „beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică”;
v. „oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace”.

Din interpretarea acestor dispoziții rezulta că în cazul asociațiilor și al fundațiilor, beneficiarul real poate fi oricare sau toate aceste persoane fizice ce ocupă poziții echivalente sau similare celor enumerate mai sus.


Ulterior, prin Ordonanța de Urgență nr. 111/2020, art. 4 din Legea nr. 129/2019 a fost modificat, fiind prevăzută o nouă noțiune pentru beneficiarul real în cazul asociaților și fundațiilor. Astfel, noul text de lege prevede că noțiunea de beneficiar real include cel puțin, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ (cum sunt asociațiile și fundațiile):


i. „asociații sau fondatorii”;
ii. „membrii în consiliul director”;
iii. „persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia”;
iv. „în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite”;
v. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ”.

Astfel, textul de lege a fost parțial clarificat. Totuși, rămâne în continuare problema de interpretare dacă noțiunea de beneficiar real cuprinde toate aceste persoane sau o singură categorie din cele menționate.


Din interpretarea literală a textului („noțiunea de beneficiar real include cel puțin”, „oricare altă persoană fizică ...”) rezultă că textul de lege atribuie calitatea de beneficiar real tuturor persoanelor ce fac parte din categoriile menționate.II. Cui și când revine obligația depunerii declarației privind beneficiarul real și ce conține aceasta?


Legea nr. 129/2019 prevede că obligația de informare cu privire la beneficiarul real se realizează prin depunerea unei declarații, procedura fiind diferită după cum este vorba despre societăți sau despre asociații și fundații.


a) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990


În cazul societăților reglementate de Lege nr. 31/1990, obligația revine reprezentantului legal al societății. Acesta trebuie să depună la oficiul registrului comerțului, în care este înmatriculată societatea, declarația privind beneficiarul real, în vederea înregistrării acesteia în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Declarația în cauză se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant, sau poate fi dată în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului.


Declarația trebuie depusă la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real. În aceste două din urmă cazuri, declarația se depune în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale sau de la data intervenirii modificărilor în cauză, după caz. În cazul societăților înființate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, declarația trebuie depusă până la data de 1 noiembrie 2020.

Totuși, prin Legea nr. 108/2020 s-a eliminat obligația de a depune declarația în cazul societăților constituite exclusiv din persoane fizice, dacă aceste persoane fizice sunt singurii beneficiar reali:


Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației (...) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali”.

În legătură cu conținutul declarației, aceasta trebuie să cuprindă modalitățile în care se exercită controlul asupra societății de către beneficiarul real și datele de identificare ale acestuia, respectiv: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia și domiciliul sau reședința. Totodată, prin OUG nr. 111/2020 s-a prevăzut posibilitatea de a îndeplini obligația de a declara beneficiarul real prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoane juridice. S-a mai prevăzut și faptul că, în acest din urmă caz, o eventuală modificare a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, fiind suficientă depunerea declarației privind beneficiarul real.b) Asociațiile și fundațiile reglementate de O.G. 26/2000


În cazul asociațiilor și al fundațiilor, obligația depunerii declarației există la înscriere și revine persoanei împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice, respectiv persoanei care formulează cererea de înscriere a asociației sau fundației în Registrul asociațiilor și al fundațiilor.


Ulterior, declarația trebuie comunicată anual Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie, dar și ori de câte ori intervine o modificare cu privire la beneficiarul real, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a intervenit. În acest caz, declarația se depune, pe proprie răspundere, de către o persoană fizică împuternicită în acest sens de către consiliul director al asociației sau fundației.


În cazul asociațiilor și fundațiilor înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, acestea trebuie să se conformeze obligației de a furniza informațiile privind beneficiarul real până la data de 1 noiembrie 2020.


În toate cazurile, declarația trebuie să fie încheiată în formă autentică și să cuprindă următoarele date de identificare ale beneficiarului real: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia și domiciliul sau reședința.III. Care sunt sancțiunile în caz de nerespectare a obligației


Sancțiunile prevăzute de lege pentru nerespectarea obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real diferă după cum este vorba despre societăți sau despre asociații și fundații.


Astfel, în cazul societăților, nerespectarea obligației de către reprezentantul legal se sancționează contravențional cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Ulterior, în cazul în care reprezentantul legal al societății nu se conformează în termen de 30 de zile de la aplicarea sancțiunii, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, se va putea pronunțarea dizolvării societății.


În cazul asociațiilor și al fundațiilor, nerespectarea obligației este sancționată inițial cu amenda de la 200 lei la 2.500 lei. Ulterior, în cazul în care contravenientul nu se conformează obligației în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii, va fi sancționat cu o nouă amendă de la 500 lei la 5.000 lei. Dacă nici de data aceasta contravenientul nu se conformează, în 30 de zile de la comunicare acestei noi sancțiuni, obligației de a furniza datele de identificare ale beneficiarului real, se va putea pronunța dizolvarea asociației sau fundației.


Totodată, în cazul asociațiilor și fundațiilor existente anterior Legii nr. 129/2019, neîndeplinirea obligației de a furniza datele de identificare ale beneficiarului real și de a completa documentele conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din O.G. nr. 26/2000, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 129/2019, se sancționează cu dizolvarea, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate.

 

Dacă doriți să fiți la curent cu ultimele articole puteți urmări pagina de facebook sau de linkedin, iar orice întrebări legate de acest subiect le puteți adresa prin secțiunea de contact.


Comentarios


Aveți o întrebare în legătură cu subiectul din postare sau vreți să aflați mai multe?

Contactați-ne prin intermediul formularului de mai jos.

Vom reveni în scurt timp cu un răspuns la adresa de email indicată.

Vă mulțumim pentru mesaj!

bottom of page