• Florentin Filipoiu

Beneficiarul real în cazul societăților, asociațiilor și fundațiilor. Depunerea declarației

Actualizată în: 11 Sept. 2020


Depunere declaratie beneficiar real

Update: Articolul a fost actualizat cu ultimele modificări legislative pe acest subiect, intervenite până la data de 10.09.2020.


Pe scurt, Legea nr. 129/2019 a introdus o obligație nouă în sarcina societăților, asociațiilor și fundațiilor, respectiv obligația de a furniza informații cu privire la beneficiarul real al acestor entități, prin depunerea unei declarații. Totodată, în cazul asociațiilor și fundațiilor, existente la data de 21.07.2019, a fost introdusă și obligația de a actualiza și depune o serie de documente, cum ar fi actul constitutiv și statutul acestora.


În cazul societăților, asociațiilor și fundațiilor, existente la data de 21.07.2019, termenul pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 a fost prelungit până la data de 1 noiembrie 2020.


Ce înseamnă beneficiar real?


Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă societatea, asociația sau fundația (sau persoana fizică în numele căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate). Noțiunea este dezvoltată mai jos la secțiunea I.


Cine și când trebuie să depună declarația?


În cazul societăților, declarația se depune de reprezentantul legal la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare cu privire la datele beneficiarului real. În cazul societăților înmatriculate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, declarația trebuie depusă până la data 1 noiembrie 2020.


În cazul asociațiilor și fundațiilor, declarația se depune de la înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, de către persoana împuternicită cu îndeplinirea procedurii. De asemenea, declarația se depune anual și ori de câte ori intervine o modificare cu privire la datele beneficiarului real, de către o persoană împuternicită de consiliul director al asociației sau fundației. Asociațiile și fundațiile existente anterior Legii nr. 129/2019 au obligația de a depune declarația și a actualiza o serie de documente până la data de 1 noiembrie 2020.


Mai multe detalii pot fi consultate mai jos, la secțiunea II.


Care sunt sancțiunile în caz de neconformare?


În cazul societăților, sancțiunea este amenda contravențională de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar ulterior, dacă neconformarea subzistă, se va putea pronunța dizolvarea acestor societăți.


În cazul asociațiilor și fundațiilor, sancțiunea inițială este amenda contravențională de la 200 lei la 2.500 lei. Ulterior, dacă neconformarea subzistă, aceasta se va sancționa cu amenda contravențională de la 500 lei la 5.000 lei. În final, dacă nici de această dată asociația sau fundația nu se conformează obligației, se va putea pronunța dizolvarea acestora.


Foarte important este faptul că legea stabilește în sarcina asociațiilor și fundațiilor existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 obligația de a actualiza o serie de documente până la data de 1 noiembrie 2020. În caz de nerespectare a acestei obligații se va putea pronunța dizolvarea asociației sau fundației, așa cum s-a arătat mai jos la secțiunea III.

Prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost instituită o obligație nouă în sarcina societăților reglementate de Legea 31/1990 privind societățile, precum și în sarcina asociațiilor și fundațiilor reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.


Este vorba despre obligația acestor entități de a informa autoritățile competente despre cine este beneficiarul real al acestora, prin depunerea unei declarații în acest sens, așa cum se va arăta în continuare.I. Ce înseamnă și cine este beneficiarul real?


Noțiunea de beneficiar real este definită în art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019, cu titlu general, unde se arată:

Art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019: „În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate”.

În continuare legea prevede, cu titlu exemplificativ, în cazul societăților și al asociațiilor și fundațiilor anumite categorii de persoane care pot fi incluse în noțiunea de beneficiar real.


a) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990


În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, cum sunt societățile pe acțiuni (S.A) sau societățile cu răspundere limitată (S.R.L.), se prevede că noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

i. „persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
ii. „în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real”.

Din cele arătate mai sus se poate concluziona că în cazul acestor societăți, noțiunea de beneficiar real cuprinde întotdeauna una sau mai multe persoane fizice care controlează în cele din urmă societatea, în mod direct sau indirect. În lipsa unor asemenea persoane fizice sau în prezența unor îndoieli cu privire la acestea, beneficiarul real va fi reprezentat de persoana sau persoanele fizice care ocupă o funcție de conducere de rang superior, cum ar fi administratorul, directorul, membrii consiliului de administrație sau supraveghere etc.


b) Asociațiile și fundațiile reglementate de O.G. 26/2000


În cazul asociațiilor și fundațiilor, textul de lege prevedea inițial că noțiunea de beneficiar real include cel puțin persoana sau persoanele fizice care ocupă poziții echivalente sau similare următoarelor poziții dintr-o fiducie:

i. „constituitorul/constituitorii”;
ii. „fiduciarul/fiduciarii”;
iii. „protectorul/protectorii, dacă există”;
iv. „beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică”;