• Florentin Filipoiu

Certificatul privind calitatea solului – Obligații noi pentru vânzarea de terenuri de orice fel

Actualizată în: Febr. 18

În 7 puncte, obligația de a solicita certificatul de calitate a solului la înstrăinarea de terenuri sau la schimbarea deținătorului și la finalizarea oricăror lucrări care au afectat stratul de sol, dar și noile obligații ale deținătorilor de terenuri.


În urma intrării în vigoare, la data de 01.01.2021, a Legii nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului (în continuarea Legea 246/2020), au apărut o serie de întrebări în legătură cu vânzarea de terenuri și chiar în legătură cu noi obligații ale constructorilor.


De asemenea, au fost introduse o serie de noi obligații pe care le au deținătorii de terenuri sau utilizatorii acestora, a căror încălcare poate atrage amenzi de până la 50.000 lei, dar și suportarea unor costuri pentru implementarea unor măsuri în legătură cu terenurile.


Ceea ce a determinat un interes crescut în rândul persoanelor care activează în aceste domenii, sunt prevederile art. 36 alin. 2 din această lege care dispun că:

„Solicitarea și obținerea certificatului de calitate a solului sunt obligatorii la schimbarea deținătorului de teren/înstrăinarea terenului cu orice titlu valabil, ce a fost afectat de următoarele activități: a) Agricole, silvice și zootehnice existente sau noi; a) Industriale și economice existente sau noi cu impact semnificativ asupra solului; a) Activități militare cu impact semnificativ asupra solului”.

Totodată, nici prevederile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 246/2020 nu pot fi neglijate în condițiile în care arată că:

Solicitarea și obținerea certificatului de calitate a solului sunt obligatorii la finalizarea oricăror lucrări în care stratul de sol a fost afectat”.

Prevederile par a condiționa, printre altele, #vânzarea_terenurilor_agricole, silvice, industriale și economice, dar și orice altă formă de înstrăinare sau schimbare a deținătorului de teren (deci inclusiv schimbarea arendașului, dintr-un contract de arendare, sau a locatarului), de obținerea unui certificat de calitate a solului.


Mai mult, dispoziția de la nivelul art. 36 alin. 3 din Legea 246/2020 instituie obligația de a solicita #certificatul_privind_calitatea_solului și la finalizarea oricăror lucrări în care stratul de sol a fost afectat.


Dar, să începem cu începutul. Pământul...


Teren agricol, agricultura, recolta

I. Care este scopul urmărit prin #Legea_246_2020?


Potrivit expunerii de motive a inițiatorului acestei legi,

Resursa de sol este cea mai importantă resursă naturală a unei națiuni care îi asigură independența și siguranța alimentară (...)

iar

„sporirea pretențiilor față de solul fertil care asigură hrana nu trebuie să ducă la epuizarea acestuia pentru că viitorul este pământul care ne suportă”.

În acest context, se arată că scopul Legii 246/2020

are în vedere reglementarea normelor, măsurilor și acțiunilor unitare obligatorii privind cunoașterea, protecția, ameliorarea și utilizarea durabilă, inclusiv evaluarea capacității bioproducției și monitoringul sistematic al calității solurilor din România, precum și bonitatea lor.


II. Ce fel de terenuri sunt supuse Legii 246/2020?


Practic, legea arată că este aplicabilă terenurilor deținute sau utilizate în baza unui titlu, indiferent de categoria de folosință a terenului. Cu alte cuvinte, legea se aplică oricăror terenuri, cum ar fi:

  • #terenuri_agricoleterenuri cu destinație agricolă, respectiv terenurile agricole productive; terenurile cu vegetație forestieră; terenurile ocupate cu construcții și instanții agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare și altele asemenea; terenurile neproductive care pot fi amenajate în cadrul perimetrelor de ameliorare și folosite pentru producția agricolă;

  • #terenuri_forestiereterenuri cu destinație forestieră, respectiv terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice;

  • #terenuri_din_intravilan, aferente localităților urbane și rurale, pe care sunt amplasate construcțiile, alte amenajări ale localităților, inclusiv terenurile agricole și forestiere.III. Cine sunt deținătorii de terenuri în sensul Legii 246/2020?


Deținătorul de teren este persoana fizică sau persoana juridică care deține în proprietate sau în folosință un teren în baza unui titlu valabil sau construcții de orice natură.


Astfel, legea se referă la orice persoană care are în proprietate sau în folosință un teren sau o construcție de orice natură.IV. Cine sunt utilizatorii de terenuri în sensul Legii 246/2020?


Utilizatorul de teren este persoana fizică sau persoana juridică care deține sau utilizează un teren, în baza unui act încheiat în forma autentică.


Se mai menționează că proprietarul își rezervă dreptul de a certifica anual modul de folosință a terenului și de a-și da acordul cu privire la folosința acestuia, iar utilizatorul are obligația de a comunica proprietarului intenția sa cu privire la modul de utilizare a terenului.V. Ce stabilește Legea 246/2020 în legătură cu certificatul privind calitatea solului?


Solicitarea și obținerea unui certificat privind calitatea solului la înstrăinarea terenurilor sau schimbarea deținătorului acestuia


Așa cum am prezentat la început, legea prevede obligația de a solicita și obține certificatul de calitate a solului la #schimbarea_deținătorului de teren sau la #înstrăinarea_terenului, cu orice titlu valabil, inclusiv vânzare sau donație.


Obligația există în cazul în care terenurile au fost afectate de activități agricole, silvice sau zootehnice; de activități industriale sau economice, cu impact semnificativ asupra solului; sau de activități militare cu impact semnificativ asupra solului.


Solicitarea și obținerea unui certificat de calitate a solului la finalizarea lucrărilor de construcții