top of page
  • Poza scriitoruluiFlorentin Filipoiu

Recuperari creante rapid. Aflați care sunt condițiile în care puteți recupera creanțele în mod facil

Actualizată în: 6 sept. 2021

Recuperari creante rapid, cu doar 207,32 lei. Puteți obține o hotărâre judecătorească executorie (titlu executoriu) în mai puțin de 45 de zile (în condițiile descrise mai jos), costurile fiind reduse, constând într-o taxă judiciară de timbru de 200 de lei și o trimitere poștală de 7,32 lei.


Aflați care sunt condițiile în care puteți recurge la procedura de recuperare a creanțelor și ce presupune aceasta, citind acest articol.În general, suntem obișnuiți ca litigiile, inclusiv cele demarate pentru recuperarea creanțelor din facturi restante, să se întindă pe o perioadă lungă de timp (chiar ani) și să presupună un cost ridicat sau chiar excesiv.


De cele mai multe ori această reprezentare este corectă. Totuși, există și unele cazuri în care litigiile sunt soluționate rapid, iar costurile pentru demararea procesului sunt minime.


Unul dintre aceste cazuri se referă la recuperarea creantelor care îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege, detaliate mai jos. Este vorba, printre altele, și despre acele recuperari de creante din facturi restante, facturi neplatite, dar care au fost acceptate la plată.


Astfel, există mai multe modalitati de recuperare a creantelor.


Prin lege a fost stabilită, pe lângă procedura obișnuită, o procedură specială, aplicabilă pentru acele creanțe certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani. Este vorba despre procedura ordonanței de plată, prevăzută de Codul de procedură civilă și detaliată mai jos.


În acest context, creditorii au posibilitatea de a alege între a iniția un litigiu normal (de drept comun) sau a declanșa procedura specială a ordonanței de plată.


Pot apela la această procedură de recuperări creanțe persoanele juridice sau persoanele fizice, indiferent de calitatea debitorilor.


Această procedură specială presupune două etape, respectiv o primă etapă constând într-o notificare de plata, o somație adresată debitorului, iar, în caz de neplată, inițierea celei de-a doua etape, adică a procedurii în fața instanței de judecată pentru recuperarea creanțelor.


Recuperarea creanțelor, recuperarea debitelor din acele facturi neincasate se realizează mult mai rapid prin intermediul procedurii speciale deoarece, în anumite cazuri, se poate obține o hotărâre judecătorească executorie (care poate fi pusă în executare) chiar și în mai puțin de 45 de zile de la data sesizării instanței de judecată.


Prin comparație, obținerea unei hotărâri executorii pentru recuperarea creanțelor poate dura ani dacă se alege procedura obișnuită, fiind necesară, de regulă, parcurgerea a cel puțin două stadii procesuale, respectiv desfășurarea procesului în fața primei instanțe iar, ulterior, în cadrul căii de atac.


Totodată, recuperarea creanțelor prin procedura specială presupune costuri mult mai mici.


Taxa de timbru este de 200 de lei indiferent de cuantumul creanței supuse recuperării, în timp ce, dacă se urmează procedura comună, taxa de timbru va fi calculată la valoare.


Astfel, cu titlu de exemplu, dacă în procedura comună se va achita, pentru o creanță de 20.000 lei, taxa de timbru de aproximativ 1.100 lei, iar pentru o creanță de 200.000 lei, taxa de timbru de aproximativ 5.100 lei, în procedura specială, taxa de timbru va fi de 200 lei în ambele situații.


Prezentul articol vă prezintă modalitatea în care puteți proceda la recuperarea creanțelor în mod facil, cu resurse minime, fără a fi necesar să apelați la diferite firme de recuperari creante.


Totuși, dacă nu aveți timpul necesar sau pur și simplu nu doriți să vă ocupați personal sau intern de această activitate, recomandarea noastră este să apelați la serviciile unui avocat sau ale unei firme de avocatură pentru recuperarea creantelor.


În acest mod, prin externalizarea activității către un avocat sau către o firmă de avocatură de recuperari creante, vă puteți recupera și costurile pe care le presupun aceste servicii juridice, cel puțin parțial, dacă nu în integralitate, sub forma cheltuielilor de judecată.


În cazul în care delegați această activitate către diverse firme de recuperare creante, costurile cu serviciile acestora, în cadrul proceselor, nu pot fi recuperate sub forma cheltuielilor de judecată. Aceasta deoarece, legea le interzice acestor firme de recuperări să asigure reprezentarea juridică în cadrul proceselor, în general, inclusiv în cele desfășurate pentru recuperarea creanțelor în fața instanțelor de judecată.


În acest sens este relevantă și noțiunea de cheltuieli de judecată, astfel cum este definită de lege, respectiv:

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului”.

Dacă doriți asistență în recuperarea creanțelor de la debitori, vă putem ajuta și noi.


În acest sens, contactați-ne prin unul din mijloacele de contact disponibile sau scrieți-ne direct, prin intermediul formularului de mai jos, de la sfârșitul articolului.


Articolul este structurat în 4 părți, respectiv:Sunt prezentate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească creanțele pentru a se putea recurge la procedura specială privind recuperarea creanțelor. De principiu, creanța trebuie să rezulte dintr-un contract, constatat printr-un înscris semnat de părți.Este prezentată etapa prealabilă inițierii litigiului în fața instanței de judecată, constând în transmiterea unei somații debitorului. Această somație constă într-o notificare de plată referitoare la acele facturi restante, facturi neplatite în care sunt prevăzute creanțele datorate.Este prezentată etapa desfășurată în fața instanței de judecată, respectiv 1) unde trebuie introdusă cererea și ce trebuie să conțină aceasta, 2) care este procedura propriu-zisă și 3) cât durează această procedură.Sunt prezentate unele concluzii cu privire la ce trebuie să faceți dacă doriți recuperarea creanțelor rapid și cu costuri minime.

 

I. Care sunt condițiile pentru recuperarea creanțelor prin procedura specială a ordonanței de plată?


Potrivit dispozițiilor legale, pentru demararea procedurii speciale de recuperare creanțe este necesară existența unei creanțe certe, lichide și exigibile (care să se refere la o obligație de plată a unei sume de bani). Acest lucru presupune ca existența creanței să fie neîndoielnică, să fie determinată sau să poată fi determinată și să fie ajunsă la scadență.


Creanța trebuie să rezulte dintr-un contract civil. În această noțiune sunt incluse și acele contracte încheiate între un profesionist (în general persoane juridice, dar și persoanele fizice autorizate sau cei care exercită o profesie liberă) și o autoritate contractantă (în general o autoritate sau instituție publică – primării, comune și alte instituții).


Astfel, pot apela la această procedură nu doar persoanele juridice, cum ar fi societățile, sau alți profesioniști, care au încheiat contracte cu alte societăți sau persoane private, ci și cei care au furnizat lucrări sau prestat servicii către diverse autorități sau instituții publice.


Este necesar ca aceste contracte să fie constate printr-un înscris care să fie însușit de părți prin semnătură (ori alt mod permis de lege).II. Etapa prealabilă inițierii procedurii speciale de recuperare creanțe – notificare plata facturi restante


Înainte de a putea iniția litigiul în fața instanțelor de judecată, este necesară transmiterea către debitor a unei somații, a unei notificări de plată cu privire la debitul restant.


Această notificare de plată poate fi transmisă în două modalități.


Prima modalitate de transmitere se referă la comunicarea notificării de plată prin intermediul unui executor judecătoresc.


A doua modalitate, mai simplă și mai puțin costisitoare, se referă la comunicarea acestei notificări de plată prin intermediul poștei, prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire. În funcție de greutatea plicului, costurile transmiterii acestei notificări încep de la 7,32 lei.


Notificarea de plată trebuie să îi pună în vedere debitorului să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.III. Procedura de recuperări creanțe desfășurată în fața instanței de judecată


După parcurgea procedurii prealabile și expirarea termenului de 15 zile menționat în notificarea de plată, dacă debitorul nu a efectuat plata în vederea stingerii creanțelor restante, se poate demara procedura în fața instanței de judecată.


Unde se introduce cererea și ce trebuie să conțină aceasta?


Cererea privind ordonanța de plată se introduce la instanța competentă pentru judecata fondului cauzei în primă instanță.


De principiu, este vorba despre instanța de judecată de la sediul sau domiciliului debitorului. Iar, în funcție de cuantumul creanțelor supuse recuperării, poate fi vorba fie despre judecătorie, pentru creanțele care nu depășesc pragul de 200.000 lei, fie despre tribunal, pentru creanțele mai mari, care depășesc pragul de 200.000 lei.


Cererea privind ordonanța de plată trebuie să cuprindă:

  • Numele și prenumele, precum și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul creditorului;

  • Numele și prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, și domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea și sediul, precum și, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar;

  • Suma ce reprezintă obiectul creanței, temeiul de fapt și de drept al obligației de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata și orice element necesare pentru determinarea datoriei;

  • Suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii. Aici trebuie spus că, în cazul în care nu a fost stabilit prin contract nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, atunci se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Totodată, pot fi obținute și alte daune-interese suplimentare pentru cheltuielile făcute cu recuperarea creanțelor, ca urmare a neexecutării la timp a obligațiilor de către debitor.

La această cerere trebuie să fie anexate înscrisurile care atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Este vorba despre contractul semnat între părți, acele facturi restante, neîncasate, procesele verbale de recepție a lucrărilor, bunurilor sau serviciilor și altele asemenea.


Totodată, sub sancțiunea respingerii cererii ca inadmisibilă, trebuie atașată și dovada comunicării notificării de plată menționată mai sus, la pct. II.


Care este procedura propriu-zisă?


După introducerea cererii privind ordonanța de plată, instanța de judecată va comunica debitorului cererea, împreună cu înscrisurile anexate. Debitorului i se va pune în vedere să își facă apărări, prin depunerea unui act procedural, respectiv o întâmpinare.


Totodată, i se va comunica debitorului că, în cazul în care nu își va face apărări, instanța de judecată, față de împrejurările cauzei, poate considera acest lucru ca reprezentând o recunoaștere a debitelor restante.


Totuși, trebuie să urmăriți cu atenție stadiul dosarului deoarece apărările debitorului (întâmpinarea) nu vă este comunicată. Astfel, trebuie să urmăriți stadiul dosarului să vedeți dacă debitorul formulează apărări cu privire la debitele restante, iar dacă au fost formulate, trebuie să luați cunoștință de acestea de la dosar.


Dacă debitorul va contesta creanțele supuse recuperării, instanța va verifica dacă susținerile acestuia sunt întemeiate, în baza înscrisurilor aflate la dosar și a explicațiilor și lămuririlor furnizate.


Dacă apărările debitorului necesită administrarea și a altor probe decât cele menționate mai sus, cum ar fi declarații de martor, expertize și altele asemenea, iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura comună de recuperare a creanțelor, atunci instanța de judecată nu va putea emite ordonanța de plată.


În acest caz, instanța de judecată va respinge cererea, fiind necesar să formulați o nouă cerere de chemare în judecată, de data aceasta potrivit procedurii comune.


În cazul în care instanța de judecată constată că pretențiile sunt întemeiate, iar debitorul este dator să plătească debitele restante, atunci va emite o ordonanță de plată, în care se va preciza suma și termenul de plată.


Termenul de plată, stabilit de instanța de judecată, nu poate fi mai mic de 10 zile sau mai mare de 30 de zile de la data comunicării ordonanței de plată, decât dacă părțile se înțeleg altfel.


Care este durata procedurii desfășurate în fața instanței de judecată?


Procedura specială privind recuperarea creanțelor se desfășoară mult mai rapid față de procedura de drept comun.


Dispozițiile legale prevăd chiar faptul că procedura se poate finaliza în cel mult 45 de zile de la data introducerii cererii, dacă debitorul nu a contestat creanța prin întâmpinare.


Totuși, în acest termen de 45 de zile nu intră în calcul perioada necesară pentru comunicarea actelor de procedură și eventualele întârzieri cauzate de creditor, cum ar fi cele privind modificarea sau completarea cererii, nedepunerea unor înscrisuri necesare și altele asemenea.


Mai mult, în unele cazuri, din cauze ce țin de organizarea instanțelor de judecată, termenul de 45 de zile poate fi depășit, chiar dacă nu există întârzieri cauzate de creditor.


Chiar în dosarul prezentat în imaginea de la începutul articolului, deși cererea a fost înregistrată în luna iunie 2020, iar debitorul nu a formulat apărări, nu a depus întâmpinare, totuși, primul și singurul termen a fost stabilit în luna septembrie, iar instanța de judecată a amânat să se pronunțe, de mai multe ori, până în luna noiembrie 2020, la aproximativ 5 luni de la data înregistrării cererii.


Cu toate acestea, chiar și în aceste condiții, procedura specială privind recuperarea creanțelor este mult mai rapidă față de procedura obișnuită.


Mai mult, în conformitate cu dispozițiile legale, hotărârea emisă de instanță (ordonanța de plată), în cadrul procedurii speciale, este executorie chiar dacă este atacată. Astfel, aceasta poate fi pusă în executare chiar dacă debitorul formulează calea de atac împotriva ei.


În cazul procedurii obișnuite, hotărârea emisă inițial, de principiu, nu poate fi pusă în executare în cazul în care debitorul formulează calea de atac împotriva ei. Astfel, până la obținerea unei hotărâri executorii poate trece foarte mult timp, fiind necesară parcurgerea a două stadii procesuale, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra posibilității de recuperare a creanțelor de la debitor.


IV. Concluzii referitoare la recuperarea creantelor rapid, costuri minime


După cum se poate observa, cea mai rapidă modalitate de recuperare a creanțelor de la debitori este procedura specială a ordonanței de plată. De asemenea, această modalitate presupune și cele mai mici costuri, având în vedere cuantumul fix, de 200 de lei, al taxei judiciare de timbru.


Puteți desfășura singuri, intern această procedură, urmând pașii prevăzuți mai sus și în dispozițiile legale prevăzute de art. 1014-1025 din Codul de procedură civilă, fără a fi necesar să delegați activitatea către diverse firme de recuperări creanțe.


Totuși, dacă nu doriți să vă ocupați intern de această procedură, vă recomandăm să o externalizați către un avocat sau o firmă de avocatură de recuperări creanțe.


Aceasta deoarece, aceste firme de recuperări creanțe nu au dreptul de a asigura reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată și, de cele mai multe ori, fie apelează tot la serviciile unor avocați sau firme de avocatură, fie vă pun în vedere să semnați personal documentele ce urmează a fi transmise către instanță.


Totodată, tarifele pe care le percepe o firmă de recuperare creanțe nu pot fi recuperate prin intermediul cheltuielilor de judecată, așa cum a fost prezentat și la începutul articolului. În timp ce, onorariile de avocat sau ale firmelor de avocatură pot fi, cel puțin parțial, dacă nu în integralitate, recuperate prin intermediul cheltuielilor de judecată.


Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la cele prezentate în acest articol, le puteți adresa prin intermediul formularului de mai jos.


Totodată, dacă doriți asistență în recuperarea creanțelor de la debitori, ne puteți contacta prin unul din mijloacele de contact disponibile sau scrieți-ne direct, prin intermediul formularului de mai jos.

Commentaires


Aveți o întrebare în legătură cu subiectul din postare sau vreți să aflați mai multe?

Contactați-ne prin intermediul formularului de mai jos.

Vom reveni în scurt timp cu un răspuns la adresa de email indicată.

Vă mulțumim pentru mesaj!

bottom of page