top of page
 • Poza scriitoruluiFlorentin Filipoiu

Termeni și Condiții magazin online sau site | Informații esențiale pe care trebuie să le știți - I

Actualizată în: 21 feb. 2021

Termeni și Condiții site sau magazin online | Toate informațiile esențiale pe care trebuie să le știți când redactați modelul de Termeni și Condiții pentru site sau magazin online? (Necunoașterea acestor informații vă poate atrage amenzi consistente, acestea putând ajunge până la 50.000 lei) – Partea I


Dacă sunteți deținătorul unui magazin online și desfășurați astfel activitatea de comerț electronic, interacțiunea dintre magazin și clienții aferenți se realizată exclusiv prin mijloace electronice.


Acest lucru are un impact și asupra raporturilor ce apar prin achiziția produselor sau serviciilor ori chiar din simpla navigare a paginii de internet a magazinului de către clienți.


Pentru ușurința limbajului, în cadrul articolului, prin noțiunea de magazin se înțelege și entitatea care desfășoară activitatea de comerț electronic, respectiv societatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 sau PFA-ul ori altă formă de organizare a activității economice.


Astfel, în contextul descris, legislația națională și europeană incidentă impune anumite obligații în sarcina magazinului online. Îndeplinirea obligațiilor este deosebit de importantă deoarece neconformarea poate atrage amenzi contravenționale mari.


Amenzile contravenționale variază la fiecare act normativ și pot ajunge la cuantumuri de până la 50.000 lei.


De asemenea, neconformarea poate afecta activitatea de comerț, în sensul de a permite clienților să solicite anularea contractelor încheiate și restituirea prețului.


Pe lângă îndeplinirea obligațiilor menționate, importanța redactării corecte a Termenilor și Condițiilor este dată și de necesitatea de a vă proteja contractual, în relația cu clienții, împotriva eventualelor abuzuri ale acestora, cum ar fi returnări de produse nejustificate.


Acest articol este primul din seria celor dedicate comerțului electronic și este menit să vă ajute în redactarea corectă a Termenilor și Condițiilor, acesta fiind unul dintre cele mai importante acte juridice aferente magazinului online, aflându-se la baza activității.


Menționăm că am creat un grup pe facebook destinat tuturor deținătorilor de magazine online sau celor care vor să își deschidă un astfel de magazin.


Grupul dorește să vină în sprijinul acestora cu informații și noutăți juridice menite să îi ajute în conformarea cu dispozițiile legale incidente și să reprezinte o comunitate în care membrii pot face schimb de informații și experiență. Grupul este disponibil aici.


Articolul prezentat în continuare este structurat astfel:Contactați-ne dacă doriți să delegați activitatea de redactare a modelului de termeni și condiții sau dacă aveți nevoie de alte servicii în acest domeniu, ori vedeți mai multe despre serviciile noastre.


Update: A fost scris cel de-al doilea articol din materie despre dreptul de retur (dreptul de retragere) pe care îl au consumatorii în cazul achizițiilor online.


Accesați-l aici, pentru a vedea: I. Ce este dreptul de retur al produselor sau serviciilor; II. De ce există dreptul de retur; III. Care sunt obligațiile legale ale magazinelor în legătură cu acest drept; IV. Când nu beneficiază Consumatorul de dreptul de retur; V. Pe ce trebuie să puneți accentul în cazul acestui drept; și VI. Care sunt sancțiunile în cazul neimplementării corecte.

Comert Electronic. Magazin Online. Termeni si Conditii


I. Care sunt legile speciale care se aplică în domeniul comerțului electronic?


În primul rând este vorba despre Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic („Legea nr. 365/2002”) și normele de aplicare a acesteia. Această lege implementează Directiva 31/2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic).


De asemenea, în cazul în care magazinul se adresează persoanelor fizice (consumatori), atunci trebuie să aveți în vedere și prevederile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG nr. 34/2014”). Similar, această lege implementează o directivă europeană, respectiv Directiva 83/2013 privind drepturile consumatorilor.II.A Care sunt obligațiile impuse prin Legea nr. 365/2002?


Obligațiile impuse prin Legea nr. 365/2002 sunt prevăzute, în principal, la art. 5 și 8 și se referă la furnizarea mai multor informații clienților.


Astfel, dacă desfășurați activitatea de comerț electronic trebuie să prezentați clienților, într-o manieră facilă, directă, permanentă și gratuită, cel puțin următoarele informații:

 • Numele sau denumirea entității de pe care este desfășurată activitatea;

 • Domiciliul sau sediul entității;

 • Numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date la care magazinul poate fi contactat în mod direct și efectiv;

 • Numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care entitatea de pe care desfășurați activitatea este înscrisă în registrul comerțului sau în alt registru public similar;

 • Codul de înregistrare fiscală;

 • Datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care activitatea este supusă unui regim de autorizare (cum este cazul farmaciilor, spre exemplu);

 • Dacă desfășurați o activitate profesională reglementată (expert contabil, consultant fiscal, interpret, psiholog etc.) trebuie să prezentați titlul profesional și statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care faceți parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei, precum și mijloacele de acces la acestea;

 • Tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoare adăugată, precum și a cuantumului acesteia;

 • Includerea sau nu în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora, dacă este cazul;

 • Orice alte informații suplimentare pe care legea vă obligă să le puneți la dispoziție, dacă este cazul. Este vorba despre obligațiile de informare prevăzute în alte acte normative, cum ar fi OUG nr. 34/2014.

Legea arată că această obligație este considerată a fi îndeplinită dacă afișezi aceste informații într-o formă clară, vizibil și permanent, în interiorul paginii de web a magazinului.


Totodată, art. 8 din legea menționată mai arată că magazinul are, cu ocazia contractării, obligații suplimentare de informare. Astfel, trebuie să aveți în vedere că, de fiecare dată când clienții achiziționează un produs sau un serviciu prin intermediul website-ului, se încheie un contract între magazin și respectivii clienți. Legea impune magazinului să furnizeze clienților, înainte ca aceștia să plaseze o comandă (deci înainte de încheierea contractului în cauză), cel puțin următoarele informații care trebuie să fie exprimate în mod clar, neechivoc și într-un limbaj accesibil:

 • Etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;

 • Dacă urmează să fie stocat contractul, după ce acesta este încheiat și dacă acesta este accesibil;

 • Mijloacele tehnice pe care le magazinul le pune la dispoziție clienților pentru identificare și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

 • Limba în care se poate încheia contractul;

 • Codurile de conduită relevante la care magazinul a aderat, precum și informații despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;

 • Orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

Legea mai instituie și obligația de a pune la dispoziție clienților clauzele și condițiile generale ale contractului propus într-un mod care să permită acestora să le stocheze și să le reproducă.


Astfel, pentru conformarea cu aceste obligații legale, fiecare magazin trebuie să redacteze Termenii și Condițiile prin care să includă toate aceste informații.II.B Care sunt sancțiunile pe care le prevede legea pentru neîndeplinirea obligațiilor menționate?


Legea 365/2003 stabilește două categorii de sancțiuni, respectiv sancțiuni civile și sancțiuni contravenționale.


Astfel, dispozițiile art. 21 din lege arată că în cazul în care nu sunt puse la dispoziție toate aceste informații sau dacă informațiile furnizate sunt inexacte, clientul poate să solicite anularea contractului.


Totodată, în art. 22 sunt prevăzute sancțiunile contravenționale aplicabile, arătându-se că neîndeplinirea uneia dintre obligațiile de informare menționate mai sus se sancționează cu amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei:


Art. 22 - Constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei fapta furnizorului de servicii care: (...) b) nu pune la dispoziție destinatarilor și autorităților publice, în condițiile prevăzute de lege, informațiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu furnizează toate aceste informații, sau furnizează informații inexacte; c) nu pune la dispoziție destinatarului, în condițiile prevăzute de lege, informațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizează toate aceste informații, sau furnizează informații inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5); (...) e) încalcă obligația prevăzută la art. 8 alin. (4) (...).


III.A Care sunt obligațiile impuse prin OUG nr. 34/2014?


Obligațiile impuse prin OUG nr. 34/2014 sunt prevăzute, în principal, la art. 6 și se referă la cerințele de informare pentru contractele la distanță (adică acele contracte care se încheie fără prezență fizică, cu utilizarea exclusivă a unor mijloace de comunicare la distanță, cum se întâmplă în cazul magazinelor online). Astfel, dacă desfășurați activitatea de comerț electronic, legea vă obligă, înainte de încheierea contractului, să furnizați următoarele informații clienților, într-un mod clar și inteligibil:

 • principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor oferite;

 • identitatea magazinului, respectiv a societății sau PFA-ului ori formei prin intermediul căreia desfășurați activitatea de comerț electronic;

 • adresa poștală la care este stabilit magazinul în cauză, precum și, dacă există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică la care poți fi contactat, pentru a permite astfel clienților să ia legătura rapid cu magazinul și să comunice în mod eficient. De asemenea, dacă magazinul acționează în numele altor persoane, este necesar să arătați și identitatea și adresa poștală a acestor persoane;

 • în cazul în care magazinul își desfășoară activitatea la o altă adresă decât cea prevăzută mai sus, trebuie să furnizați și această adresă și, dacă este cazul, trebuie să furnizați și adresa persoanei în numele căreia acționează magazinul, la care clientul poate trimite eventualele reclamații;

 • prețul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat în avans, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poștale ori, dacă nu pot fi calculate în avans, mențiunea că acestea urmează să fie suportate de către client;

 • modalitățile de plată, livrare și executare, data până la care urmează să fie livrate produsele sau prestate serviciile și politica magazinului de soluționare a reclamațiilor;

 • în cazul în care există un drept de retragere (drept de retur) al clienților, trebuie să fie furnizate informații cu privire la condițiile, termenele și procedurile de exercitare ale acestui drept, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 34/2014, împreună cu un formular de retragere prin intermediul căruia clienții își pot exercita dreptul de retragere;

 • totodată, în cazul în care clienții trebuie să suporte anumite costuri rezonabile, în condițiile legii, ca urmare a exercitării dreptului de retragere, trebuie să fie informați în această privință;

 • în cazul în care clienții nu beneficiază de un drept de retrage sau își pierd dreptul de retragere, în condițiile legii, trebuie să fie informați cu privire la aceste aspecte;

 • informațiile cu privire la existența garanțiilor legale privind conformitatea produselor;

 • dacă este cazul, existența și condițiile de asistență după vânzare acordată clienților, serviciile prestate după vânare și garanțiile comerciale acordate;

 • dacă este cazul, existența codurilor de conduită relevante și modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora;

 • dacă este cazul, durata contractului sau, în cazul contractelor încheiate pe durată nedeterminată sau care urmează a fi prelungite în mod automat, condițiile de încetare a contractului, inclusiv eventualele penalitățile aplicabile;

 • dacă este cazul, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care le revin clienților conform contractului;

 • dacă este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea magazinului;

 • dacă este cazul, funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru conținutul digital;

 • dacă este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și software de care aveți cunoștință;

 • existența posibilității și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor.

O parte din aceste informații sunt cerute și în vederea îndeplinirii obligațiilor cerute de Legea nr. 365/2002, așa cum a fost prezentat mai sus, sau de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România. De altfel, OUG nr. 34/2014 arată că cerințele de informare menționate mai sus se completează cu cerințele de informare prevăzute de actele normative anterior menționate, iar în cazul unui conflict cu privire la conținutul și modalitatea de informare între aceste acte normative, va avea prioritate OUG nr. 34/2014.


Mai trebuie spus faptul că informațiile pe care magazinul este obligat să le furnizeze clienților săi vor face parte integrantă din contractul încheiat cu aceștia și nu pot fi modificate ulterior decât cu acordul explicit al părților. Astfel, trebuie să fiți atent la modalitatea în care informațiile sunt prezentate deoarece vor fi integrate în contractul încheiat cu clienții magazinului și vor trebui respectate.III.B Care sunt sancțiunile prevăzute de OUG nr. 34/2014 pentru neîndeplinirea obligațiilor menționate?


Similar Legii nr. 365/2002, OUG nr. 34/2014 stabilește mai multe sancțiuni, de natură civilă și administrativă, în caz de neconformare cu obligațiile prevăzute.

În cazul sancțiunilor de natură civilă, acestea variază după cum urmează:

 • în cazul în care nu sunt prezentate informațiile cu privire la costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau alte asemenea ori modalitatea de calcul a acestora, atunci clienții nu pot fi obligați la plata acestora;

 • de asemenea, în cazul în care nu sunt prezentate costurile pe care trebuie să le suporte clienții cu ocazia returnării produselor, aceștia nu pot fi obligați la plata lor;

 • în cazul în care nu sunt prezentate informațiile referitoare la existența dreptului de retragere (dreptul de retur), condițiile, termenele și procedurile de exercitare a acestui drept, atunci perioada în care poate fi exercitat acest drept se prelungește cu 12 luni. Altfel spus, clienții vor avea dreptul să returneze produsele sau să solicite restituirea prețului într-o perioadă de aproximativ 12 luni, față de perioada normală de 14 zile. De asemenea, neprezentarea informațiilor referitoare la dreptul de retragere poate da dreptul clienților, în anumite situații, să solicite restituirea prețurilor chiar dacă aceștia au beneficiat de serviciile magazinului. Dată fiind amploarea subiectului referitor la dreptul de retragere (dreptul de retur), vom dedica un articol separat acestuia în care vor fi prezentate toate aceste informații și situații, pe larg, dar și modalitatea în care trebuie să fie realizată informarea cu privire la dreptul de retragere.

Totodată, încălcarea obligațiilor referitoare la informarea clienților este sancționată și cu amenda contravențională, potrivit art. 27 din OUG 34/2014, după cum urmează:

 • cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei dacă informațiile nu sunt furnizate într-un mod clar și inteligibil;

 • cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei dacă nu sunt furnizate toate informațiile precontractuale menționate;

 • cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei dacă informațiile precontractuale nu sunt incluse în cadrul contractului sau nu este respectată situația în care informațiile pot fi modificate;

 • cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei dacă nu sunt prezentate informațiile cu privire la costurile suplimentare referitoare la transport, livrare sau returul produselor, astfel cum au fost prezentate mai sus;

 • cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei dacă informațiile nu sunt prezentate în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât să fie înțelese cu ușurință de clienți;

 • cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei dacă nu sunt respectate dispozițiile art. 8 din OUG 34/2014 referitoare la informații.


IV. Ce trebuie să faceți pentru a evita aceste sancțiuni?


Este important să redactați Termenii și Condițiile cu atenție deoarece legea prevede că sancțiunile pot apărea chiar și în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete sau inexacte.


Nu recomandăm copierea Termenilor și Condițiilor de la alte magazine online deoarece, pe de-o parte, există riscul ca informațiile respective să nu fie aplicabile și cazului tău și astfel să fie incluse în categoria „informațiilor inexacte” sau există riscul să nu furnizezi toate informațiile ori ca acei Termeni și Condiții să nu fie redactați corect, cu toate consecințele legale. Pe de altă parte, mai important, există riscul încălcării unor drepturi de autor care pot atrage sancțiuni chiar mai drastice și, în unele cazuri, chiar de natură penală.


Totodată, nu este suficient să folosiți Termenii și Condițiile furnizate de cei care v-au realizat platforma (unii prestatori de servicii specifice magazinelor online obișnuiesc să facă acest lucru). Totuși, acești prestatori folosesc modele de documente generale, neadaptate situației magazinului și care nu conțin toate informațiile necesare conformării cu obligațiile impuse de lege.


Trebuie să aveți în vedere că Termenii și Condițiile reprezintă un act juridic, de o complexitate ridicată, motiv pentru care recomandarea noastră este, dacă nu puteți apela la servicii juridice de specialitate, să redactați singur actul, pe baza dispozițiilor legale menționate, parcurgând fiecare secțiune în mod corespunzător. În felul acesta vă asigurați că nu este omisă vreo informație ce ar trebui prezentată și că acestea sunt corecte.


 

Adresați întrebările sau solicitările în legătură cu acest subiect prin secțiunea de contact de mai jos sau aici. Aflați mai multe despre serviciile noastre din acest domeniu specific.


Urmăriți-ne pe pagina de facebook, aici, și pe pagina de linkedin, aici, pentru a fi la curent cu ultimele noutăți din materie.


Yorumlar


Aveți o întrebare în legătură cu subiectul din postare sau vreți să aflați mai multe?

Contactați-ne prin intermediul formularului de mai jos.

Vom reveni în scurt timp cu un răspuns la adresa de email indicată.

Vă mulțumim pentru mesaj!

bottom of page